Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?

Buradasınız

Sürdürülebilirlik 08 Eylül 2023

Sürdürülebilir, Kalkınma, Hedefleri, dünya, birleşmiş milletler, çevre, doğa, gezegen, insan, toplum

Dünyamız, biz insanların binlerce yıldır yürüttükleri faaliyetler ile her geçen gün dengesiniz kaybediyor. Üzerinde yaşan ve evrende şu ana kadar bilebildiğimiz canlı hayata tek ev sahipliği yapan mavi gezegenimiz, ekosistemini kaybederek giderek geri dönülemez bir yolda ilerlemeye sürdürüyor. Doğa kirleniyor, denizler plastik adaların hakimiyeti altına giriyor, birçok canlı türünün nesli tükeniyor, yiyecekler azalıyor, su döngüsü bozuluyor. Bunun önüne geçmek ve gidişata dur diyecek adımların ise yine buna neden olan bizler tarafından atılması gerekiyor. Bu amaçla Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve geleceğimiz için büyük önem taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bulunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısı. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor. Bu hedeflerle ilgili bilgileri senin için derledik.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nasıl belirlendi?

Sürdürülebilir, Kalkınma, Hedefleri, dünya, birleşmiş milletler, çevre, doğa, gezegen, insan, toplum

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilmiştir. Bu zirve, 2015 yılında sona eren ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne temel teşkil eden Milenyum Kalkınma Hedefleri'nin yerini alacak yeni bir küresel kalkınma gündemi belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM üye devletlerinin katkıları ve müzakereleri sonucunda ortaya çıkmıştır. BM Genel Kurulu tarafından 70. oturumunda kabul edilen "Dönüştürücü İnsanlar İçin 2030 Gündemi" adlı belgede 17 hedef ve bu hedeflere ulaşmak için 169 alt hedef yer almaktadır.

Bu hedefler, 2016 yılından itibaren 2030 yılına kadar sürecek olan bir dönemi kapsamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik arasında denge sağlanması, yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizliklerin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji, su ve gıda güvenliği gibi birçok önemli konuyu kapsamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, tüm ülkeleri, yerel ve uluslararası paydaşları, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirerek ortak bir çaba gerektirmektedir. Bu hedeflerin başarılması, sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek için küresel işbirliği ve eylemlerin devam etmesini gerektirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nelerdir?

Sürdürülebilir, Kalkınma, Hedefleri, dünya, birleşmiş milletler, çevre, doğa, gezegen, insan, toplum

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar uluslararası toplumun çalışmalarını yönlendirmek için belirlenen 17 hedeften oluşan bir kapsamlı planı temsil eder. Bu hedefler, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlar. Bu 17 hedef, toplumları, hükümetleri, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını sürdürülebilir kalkınma için ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek sürdürülebilir bir dünya yaratma çabalarına odaklanmayı hedefler. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ana başlıkları ve alt hedefleri genel olarak şunları kapsıyor;

Yoksulluğu Sonlandırma: Her yerde aşırı yoksulluğu sonlandırma, eşitsizlikleri azaltma

Açlıkla Mücadele: Açlık sınırında veya yetersiz beslenmeye son verme, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleme

Sağlık ve İyi Yaşam: Her yaş grubuna sağlıklı yaşamı destekleme, anne ve çocuk sağlığını iyileştirme

Nitelikli Eğitim: Herkes için eşit, adil ve nitelikli eğitimi teşvik etme, hayat boyu öğrenmeyi destekleme

Cinsiyet Eşitliği: Cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırma, kadınların güçlenmesini teşvik etme

Temiz Su ve Hijyen: Herkes için temiz su temin etme, temiz su kaynaklarını ve hijyen uygulamalarını iyileştirme

Sürdürülebilir Enerji: Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir enerji sağlama, enerji verimliliğini artırma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etme

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: İnsana yakışır işleri teşvik etme ve ekonomik büyümeyi destekleme, üretken istihdamı artırma ve iş koşullarını iyileştirme

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Sürdürülebilir sanayi altyapıları inşa etme, yenilikçilik ve altyapıyı teşvik etme

Eşitlik, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Gelir eşitsizliklerini azaltma ve sosyal, ekonomik ve politik katılımı teşvik etme, etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar oluşturma

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Kentsel alanlarda sürdürülebilirlik için planlama ve yönetimi teşvik etme, sosyal dahillik, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik için altyapıları geliştirme

Sorumlu Tüketim ve Üretim: Sürdürülebilir tüketim ve üretimi teşvik etme, atık azaltma, geri dönüşüm ve çevresel etkileri azaltma

İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etme, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırma ve uyum sağlama

Denizlerin ve Su Kaynaklarının Korunması: Deniz ve su kaynaklarını koruma, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimini teşvik etme

Karasal Ekosistemlerin ve Biyoçeşitliliğin Korunması: Ormanları koruma, toprak degradasyonunu önleme ve biyoçeşitliliği teşvik etme, biyoçeşitlilik kaybını durdurma ve tehdit altındaki türlerin korunmasını sağlama

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar: Şiddeti azaltma, hukukun üstünlüğünü sağlama ve adil, şeffaf ve hesap verebilir kurumlar oluşturma, sürdürülebilirlik için küresel işbirliği ve hukuki çerçeveyi güçlendirme

Küresel İşbirliği ve Ortaklık: Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği ve ortaklıkları güçlendirme, finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme alanında destek sağlama

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri neden önemlidir?

Sürdürülebilir, Kalkınma, Hedefleri, dünya, birleşmiş milletler, çevre, doğa, gezegen, insan, toplum

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin geleceğimizi korumak ve yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük önemi bulunmaktadır. Bu hedefler, dünya genelinde karşılaşılan büyük sorunlarla başa çıkma hedefini taşır. Bunlar arasında yoksulluk, açlık, iklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, eşitsizlikler, sağlık sorunları ve diğer pek çok sosyal ve çevresel konu bulunmaktadır. Hedefler, bu sorunlara çözüm bulmak için bütüncül bir yaklaşım sunar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sosyal kalkınmayı teşvik eder. Eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, cinsiyet eşitliği, iş olanakları, temiz su ve sanitasyon gibi konulara odaklanarak, insanların yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Bu hedefler, tüm toplumun refahını iyileştirmeyi ve kapsayıcı bir gelişme sağlamayı amaçlar. Ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerini de içerir. Hedefler, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik sistemlerin oluşturulmasını teşvik eder. İnsana yakışır iş, sanayi ve altyapı geliştirme, yenilikçilik ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirme konularında önemli adımlar atar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, çevresel sürdürülebilirliği temel bir prensip olarak benimser. Hedefler, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini, biyoçeşitliliğin korunmasını, ormansızlaşmanın önlenmesini, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve temiz enerjiye geçişi teşvik eder. Bu hedefler, gezegenimizin sürdürülebilirliği ve gelecek nesillerin refahı için kritik öneme sahiptir. Ülkeler arasında ve paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eder. Küresel sorunların çözümünde ortak hareket etme, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknoloji transferi ve finansal destek gibi konulara odaklanır. Hedefler, uluslararası toplumu bir araya getirerek ortak bir vizyon etrafında çalışmayı teşvik eder.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir bir gelecek için yol haritası niteliğindedir ve insanların, toplumların ve gezegenin iyiliği için önemli bir çaba gerektirir. Bu hedeflerin başarıyla uygulanması, daha adil, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya için büyük bir potansiyele sahiptir.

 

YORUM YAP

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 6 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.